فرم درخواست ثبت نام در دوره تجارت کوچک

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .